Лични данни

Защо събираме данните?

Данните нужни за попълването на формата ни служат, за да можем да Ви дадем обратна връзка на Вашето запитване.

Какви данни събираме?

При попълване на формата за контакти, ние се нуждаем от Вашето Име и Фамилия, за да можем да разберем, как се казвате и как точно да се обърнем към Вас. Телефонният номер ни е нужен, за да можем да се свържем с Вас по телефона, ако трябва да обсъдим нещо важно. Вашият Email адрес изискваме, за да можем да Ви предоставим обратна връзка на Вашето запитване.

За каква цел ще ги използваме?

Данните, които сте ни предоставили, чрез попълването на формата за контакти ще използваме единствено за обработването на вашето запитване. Възможно е да си водим вътрешно - фирмена статистика на запитванията, за да можем да обработваме по един по - добър начин обратните си връзки. Вашите данни, които сме придобили при попълването на формата, няма да бъдат използвани за други цели, освен за споменатите по - горе.

За какъв период от време ще ги пазим?

Данните получени, чрез формата ще бъдат съхранявани на сървър, който е с нужната защита, за да не могат да станат достояние на трети лица. те ще се пазят за период от 12 месеца, като имате право по всяко време да поискате от нас, те да бъдат изтрити.

 

НАГОРЕ